ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้กำหนดจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางการพยาบาล ประจำปี 2564 จำนวน 6 หลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม https://chulalongkornhospital.go.th/nurse/index.php?limitstart=0 หลักสูตร Advanced Critical Care Nursing in Newborn & Pediatric หลักสูตร Trauma Care: Quality Team Approach หลักสูตร Wound and Stoma Care หลักสูตร Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ( หลักสูตร 1 เดือน ) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม )      

1 5 6 7