มูลนิธิพยาบาล

มูลนิธิพยาบาล (ประเทศไทย)


      

         คณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยา    บาลแห่งประเทศไทยฯ  วาระ พ.ศ.2553 – 2555 ได้ให้ความเห็นชอบต่อแนวคิดการก่อตั้งมูลนิธิฯ   เพื่อช่วยระดมทุนและบริหารทุนในการทำประโยชน์แก่สังคมและวิชาชีพ  ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ อีกทางหนึ่ง
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เริ่มจัดตั้งมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554   และได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555    โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ     จำนวน 500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิพยาบาล (ประเทศไทย)

    1.  น.ส.อังคณา              สริยาภรณ์    ประธานคณะกรรมการ

    2.  นางจินตนา              ยูนิพันธุ์       รองประธานคณะกรรมการ

    3.  นางปาหนัน             บุญ-หลง      กรรมการ

    4.  นางกมลทิพย์            หิตะนันท์     กรรมการ

    5.  นางจำเนียร              สิงหกุล        กรรมการ

    6.  น.ส.วิริยา                 ภู่ทอง         กรรมการและเหรัญญิก

    7.  นางนวลขนิษฐ์          ลิขิตลือชา    กรรมการและเลขานุการ

โดยมี รศ.ดร.ทัศนา   บุญทอง  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิ 

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ

        1. สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

        2. สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ คุณภาพการพยาบาลและบุคลากรพยาบาล

        3. ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีเกิดอุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  แผ่นดินไหว และภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือโดยประการอื่นๆ

        4. ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส

        5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ หรือให้ความร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ

        6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สถานที่ตั้งมูลนิธิ          สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 21/12  ถนนรางน้ำ  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

**************

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิพยาบาล ( ประเทศไทย)   ได้ที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  เพื่อช่วยกันสร้างเสริมองค์กรวิชาชีพให้เข้มแข็งมั่นคงต่อไป  ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-1801

*****************

 

 

กิจกรรมปี 2557

ผลการดำเนินงาน

1. บริจาคเงินผ่านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย

2. มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลจำนวน 3 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) ดังรายชื่อต่อไปนี้

       2.1  น.ส.มณชุ์ธนียา  ศรีตระกูล  ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

       2.2  น.ส.พศิกา  เมืองไทย ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 

          2.3  น.ส.วิมล    มะลิพรม  ชั้นปีที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สวรรค์ประชารักษ์
3.
สนับสนุนองค์กรการสาธารณกุศล สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

………………………………………………….

 

กิจกรรมปี 2558

1. บริจาคเงินผ่านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

2. มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลจำนวน 3 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดังรายชื่อต่อไปนี้

2.1  นางสาวธนะพร   โป๊ะโดย ชั้นปีที่ 2   วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลทหารอากาศ

2.2  นางสาวจีรนันท์  ปั่นพิมาย ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

2.3  น.ส. ชลดา  โทพิลา       ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม