เชิญประชุมวิชาการเรื่อง บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการเด็กเล็ก

ปิดรับลงทะเบียนขอขอบคุณผู้ที่สนใจ และผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านที่สนใจร่วมชมการประชุมสามารถเข้าชมได้ที่ Live facebookในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มประชุม 13.00-15.00 น.https://m.facebook.com/NurseThailandPage

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่นร่วมกับการจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาลเรื่อง “การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563

ปิดการรับสมัคร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00น ประชุมวิชาการทางการพยาบาลเรื่อง “การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ติดตามงานประชุมวิชาการทางการพยาบาลหัวข้อ “การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล” รุ่นที่ 2 เร็วๆนี้!!! ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมพยาบาลฯ ขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน เอกสารประกอบการประชุม

1 2 3 5