สมัครสมาชิก ภาคกลาง

ตัวอย่างภาพถ่ายเพื่อใช้สมัครสมาชิก

อัตตราค่าสมัครสมาชิกพยาบาลตลอดชีพ
สมัครภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 2,500 บาท
กรณีไม่สมัครภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา 3,500 บาท
**** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อสมาคมฯ ได้รับค่าสมัครและหลักฐานการชำระค่าบำรุงสมัครสมาชิก****

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 052-2-03328-6
ส่งหลักฐานการชำระเงิน และเอกสารประกอบการสมัคร
มาที่ E-mail [email protected]

1.หลักฐานการชำระเงิน
2.รูปถ่ายชุดพยาบาล , ชุดปริญญา หรือชุดข้าราชการ ( ขนาด 1-2 นิ้ว ) จำนวน 1 รูป
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
6.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (หากไม่มีเอกสาร ส่งข้อ 1-5 เท่านั้น)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-3541801-2 ต่อ 17 ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

คลิกสมัครสมาชิก ภาคกลาง