การประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ในยุคดิจิทัล แบบนิวนอร์มอล วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

รหัสเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM จะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ก่อนวันประชุม 3 วัน

วิธีที่ 1 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM

วิธีที่ 2 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM สำหรับผู้ที่ login zoom