ประชุมวิชาการ 13-14 สิงหาคม 2565 พลิกมิติการจัดการพยาบาล: อัตรากำลัง ค่าบริการการพยาบาล และรหัสกิจกรรม ( 14 CNEU )