นายกสมาคม

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

 

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่17

งานประชุม ICN AWFF – AANA วันที่ 1-3 มีนาคม 2023 ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023 วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กรุงเทพฯ