ภาพกิจกรรมศูนย์การพยาบาลสาธารณภัยฯ

กิจกรรมการอบรม ในปี 2559
กิจกรรมการอบรม ในปี 2560
กิจกรรมการอบรม 20-24 สิงหาคม 2561