ขั้นตอนการลงตีพิมพ์วารสารสมาคมฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับและการส่งเรื่องลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล


 

กองบรรณาธิการใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ และผู้สนใจส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล  การปฏิบัติการพยาบาล  วิชาชีพการพยาบาล และสุขภาพ เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพยาบาล

บทความที่ส่งต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และเก็บข้อมูลไม่เกิน 5 ปี

รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจัดเตรียมต้นฉบับของบทความ

            1.จัดพิมพ์ต้นฉบับโดยโปรแกรม Microsoft word  ไม่แยกคอลัมภ์  ใช้กระดาษ ขนาด A4

มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า ใช้ Font AngsanaUPC ขนาด 16  ระยะระหว่างบรรทัดใช้ Single spacing

  1. ระบุชื่อเรื่อง ชื่อ -สกุล ผู้เขียนทุกคน และคำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ   และสถานที่ทำงาน (กรณีไม่ได้ปฏิบัติงานให้ระบุที่อยู่ที่บ้าน) และแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ(ถ้ามี) บทความวิจัย และบทความวิชาการ ต้องมีเนื้อหาของบทคัดย่อภาษาไทย และ Abstract ความยาวไม่เกิน 250 คำ
  2. การเขียนหัวข้อในบทความ

      3.1 บทความวิจัย ให้เขียนตามหัวข้อดังนี้ ความสำคัญของปัญหา  คำถามการวิจัย/วัตถุประสงค์

การวิจัย  สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  กรอบแนวคิดของการวิจัย  วิธีดำเนินการวิจัย ให้ระบุชนิดของการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือวิจัยให้ระบุที่มา  ลักษณะ ระบบการให้คะแนน และการแปลผล (สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ) การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และผลการหาคุณภาพ   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจัย  การอภิปรายผลการวิจัย   ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

                   3.2  บทความวิชาการ ให้มีหัวข้อ ความนำ  หัวข้อของเนื้อหา  บทสรุป และเอกสารอ้างอิง

                3.3 บทความพิเศษ เป็นบทความที่ผู้แต่งได้รับเชิญให้เขียนบทความ ไม่กำหนดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง

  1. การอ้างอิงในเนื้อความ ระบุนาม และปีในวงเล็บ การเขียนในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง ใช้ระบบของ APA (6thed.) ค.ศ. 2010 ศึกษาตัวอย่างเอกสารอ้างอิงที่ให้ไว้ หรือจากหนังสือ Publication Manual of the American Psychological  Association (6thed.)

โปรดตรวจสอบต้นฉบับให้เขียนหัวข้อต่าง ๆ และให้ข้อมูลครบถ้วน  ใช้คำต่าง ๆ ถูกต้องตามพจนานุกรมไทย และอังกฤษ  รวมทั้งคำศัพท์ทางวิชาการ การเขียนประโยคถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และ

ใช้ระบบการอ้างอิงของ  APA ได้ถูกต้องทั้งการอ้างอิงในเนื้อความ และในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง

  1. การส่งต้นฉบับบทความ กระทำได้ 2 วิธี คือ

5.1  ส่งไฟล์ต้นฉบับ online เข้าในวารสารพยาบาลในระบบ ThaiJO  เข้าถึงได้ที่ https://www.tcithaijo.org/index.php/TJN/index   โปรดอ่านวิธีดำเนินการจากคู่มือ Author

5.2  ส่งเป็นเอกสาร จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ บันทึกบทความลงในแผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (CD) และกรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับให้สมบูรณ์

ส่งทางไปรษณ๊ย์ไปยัง  บรรณาธิการวารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

                                  เลขที่ 21/12  ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

  1. การชำระเงิน ชำระเงินด้วยตนเองที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ หรือโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เลขที่บัญชี 052-2-03328-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร

            เมื่อฝ่ายวารสาร รับเรื่องแล้ว บรรณาธิการ/บรรณาธิการประจำฉบับจะทำการตรวจสอบรูปแบบของบทความให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของวารสารพยาบาล และแจ้งให้ท่านทราบ และดำเนินการปรับหากมีการแก้ไขเมื่อบทความมีรูปแบบที่ถูกต้องแล้ว จะจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิชญพิจารณ์ (Peer reviewer) อ่านต้นฉบับ  2 ท่านต่อบทความ เพื่อประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  และสรุปผลการพิจารณา จากนั้นจะแจ้งผลการการประเมินคุณภาพให้ผู้เขียนทราบเพื่อการปรับปรุง เมื่อท่านได้ปรับปรุงเสร็จแล้ว และส่งคืนบทความที่แก้ไขแล้วไปยังสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และออกหนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความในวารสารพยาบาลในฉบับที่กำหนดให้ส่วนผู้ที่ส่งไฟล์ต้นฉบับ online เข้าในระบบ ThaiJO สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ในระบบ