การสรรหาพยาบาลทำงานต่างประเทศ

ข้อมูลควรรู้สำหรับเพื่อนพยาบาลและบุคลากรสุขภาพที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ


            ท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในประเทศ ASEAN หรือประเทศอื่น ๆ ในโลกนี้ ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านมีสิทธิ์ในเรื่องใดบ้าง สนใจอ่านประมวลหลักปฏิบัติของ WHO ในการสรรหาบุคลากรสุขภาพเข้าทำงานระหว่างประเทศอย่างมีจริยธรรม (WHO Global Code of Practice pm the International Recruitment of Health Personnel) ซึ่งที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 พ.ศ.2553 ได้มีมติไว้

            และหากท่านมีประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปัน กรุณาแจ้งให้เราฟังผ่าน Website ของสมาคมพยาบาลฯ หรือส่งเป็นเอกสารถึงผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 นะคะ

  • ประมวลหลักปฏิบัติองค์การอนามัยโลก

  • WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel

The WHo Global code ofPratice Thai_Code 63-16

The WHo Global code ofPratice