โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 16 เรื่อง “บทบาทของพยาบาลในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่” วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. กิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM