ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การพยาบาลสาธารณภัย

สรุปสาระสำคัญ กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573

 

Attachments : สรุปสาระสำคัญ กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 

ถอดบทเรียนจากสถานการณ์มหาอุทกภัยปี 2554

Role of Nurse in mobile medical care
(ถอดบทเรียนจากสถานการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554)

โดย   นางสาวอุบล  ยี่เอ็ง

หัวหน้าพยาบาลศููนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี
และคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การพยาบาลสาธารณภัยแห่งชาติ