วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)

   ๑.เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล

   ๒.ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ

   ๓.ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้

   ๔.เสริมสร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของสมาชิก

   ๕.ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ

   ๖.ช่วยเหลือในการสร้างเสริม และผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพ  สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่อันดีของสังคม

   ๗.เป็นผู้แทนของสมาชิก ในการติดต่อ และประสานความร่วมมือ กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   ๘.ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ