การสมัครสมาชิกวารสาร

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

อัตราค่าสมาชิกวารสารพยาบาล 

1 ปี   4   ฉบับ   ราคา         650.00  บาท
2 ปี   8   ฉบับ   ราคา      1,300.00  บาท
5 ปี   20  ฉบับ   ราคา      2,500.00  บาท
ราคาขายปลีกต่อเล่ม         200.00  บาท