การสมัครสมาชิกวารสาร

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ปรับอัตราค่าสมาชิกวารสารพยาบาล 

ภายหลังการรับรองมติของคณะกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งที่ 2/2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ปรับอัตราค่าสมาชิกวารสารพยาบาลใหม่ ดังนี้ 

1 ปี   4   ฉบับ   ราคา         650.00  บาท  (รวมค่าส่ง 4 ครั้ง)
2 ปี   8   ฉบับ   ราคา      1,300.00  บาท  (รวมค่าส่ง 8 ครั้ง)
5 ปี   20  ฉบับ   ราคา      2,500.00  บาท  (รวมค่าส่ง 20 ครั้ง)
ราคาขายปลีกต่อเล่ม         200.00  บาท  (รวมค่าส่ง 1 ครั้ง)

                            ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นต้นไป