วิชาการ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

          ส่งเสริมและให้บริการแก่สมาชิกและผู้สนใจเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และวิชาชีพทางการพยาบาลให้มีความก้าวหน้าทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันอยู่เสมอ ตลอดจนประสานงานวิชาการกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมพยาบาลฯ

 

ผลการดำเนินงาน
               1.  จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2555 ร่วมกับการประชุมวิชาการเรื่อง    Nursing Performances :    The Intangible values and assets  วันพฤหัสบดีที่ 7  กุมภาพันธ์  2556  เวลา 12.30-16.30 น.    ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี  กรุงเทพ   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 308 คน  เป็นพยาบาลวิชาชีพ 228 คน  นักศึกษาพยาบาล จำนวน 80 คน

               2. จัดประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล เรื่อง “พยาบาลกับการผลักดัน MDG สู่ Healthy Thailand by 2015”  ระหว่างวันที่ 8 –10 พฤษภาคม 2556   เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ  โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพมหานคร   ทั้งนี้ด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ สมาคมพยาบาลฯ ขอแจ้งยกเลิกการประชุมวิชาการดังกล่าว  แต่ได้จัดเสวนา  เรื่อง บทบาทพยาบาล MDGs สู่ Healthy Thailand by 2015 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00-12.00 น.  โดยมีวิทยากรจาก กองการพยาบาลสาธารณสุข สนอ. กทม.   ฝ่ายการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร   และ ฝ่ายการพยาบาล รพ.รามาธิบดี    โดยมี ผศ.ดร.เรณู  พุกบุญมี  เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

               3.จัดประชุมวิชาการ เรื่อง  “Healthy Work, Healthy Nurses, Healthier People” วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00–16.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้เข้าประชุม  300 คน

               4.จัดประชุมสามัญกลางปี เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่นที่มีผลการเรียนดีพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่อง “ประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล: การจัดการเบื้องต้น”  วันศุกร์ที่ 30  สิงหาคม  2556  เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี  กรุงเทพ   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  588   คน  เป็นพยาบาลวิชาชีพ   263 คน  นักศึกษาพยาบาล จำนวน     325 คน

               5.สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สภาการพยาบาล และสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการ โดย Ms. Chieko  Nohno ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และนิสิตนักศึกษาพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในประเทศญี่ปุ่น   ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี   มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย 738 คน

              6. จัดประชุมวิชาการเรื่อง “บันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ: ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ”   (Professional Nursing Documentation : Safety nurses & Safety patients)  รุ่นที่  1  ระหว่าง  วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2556  เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าประชุม จำนวน 536  คน  และ รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2557

              7. จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะด้านจรรยาบรรณ จริยธรรม และกฎหมายของ
พยาบาลวิชาชีพ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2556  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ   เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพมหานครยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
จึงจำเป็นต้องมีการเลื่อนวันประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะด้านจรรยาบรรณ จริยธรรม และ
กฎหมายของพยาบาลวิชาชีพ” เป็นวันที่  10 – 11 กุมภาพันธ์ 2557  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  รัชดาภิเษก   
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร

             8. จัดโครงการ การประกวด “นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน (Positive Practice Environment)” หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ใหม่/   กิจกรรม / ระบบ ที่พัฒนา คิดค้น สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ใน  การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลเพื่อให้พยาบาลทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น  โดยจะแบ่ง ประเภทของนวัตกรรม  เป็น 2 ประเภท คือ  ประเภทบุคคล และ ประเภททีม  ซึ่งประเภททีมประกอบด้วย  ทีมพยาบาล  ทีมอาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล และทีมสหสาขาโดยมีพยาบาลเป็นหัวหน้าทีม   โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล และจะเข้ารับประทานรางวัลในงานวันพยาบาลสากลในเดือนพฤษภาคม 2557

              9.จัดประชุมวิชาการเรื่อง“การจัดการกับความเสี่ยงด้านจริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล”  ตามโครงการเครือข่ายสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เขตภาคกลาง จำนวน 2 ครั้ง   ครั้งที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  วันที่ 25 ตุลาคม 2556   และ  ครั้งที่ 2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  วันที่ 24 ธันวาคม 2556