สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับโล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ในวาระ 76 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณวาณี แม่นยำ ,คุณอรสา อัครรัชรางกูร และผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ กรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสรับโล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ในวาระ 76 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

การประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ในยุคดิจิทัล แบบนิวนอร์มอล วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

รหัสเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM จะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ก่อนวันประชุม 3 วัน วิธีที่ 1 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM วิธีที่ 2 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม ZOOM สำหรับผู้ที่ login zoom

1 2 3 4