วัตถุประสงค์ของวารสาร

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

วารสารพยาบาล

จุดประสงค์ ของการจัดทำวารสาร

  1. เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
  3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล

กำหนดออกวารสาร  ทุกๆ  3 เดือน ปีละ 4  ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

เจ้าของ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-1801, 0-2247-4463-4

E-mail: [email protected]    Website: http://www.thainurse.org

ฝ่ายวารสาร

คุณรุจิราภรณ์ มหานิล ([email protected])
Tel: 02-354-1801-2 ต่อ 21, E-mail: [email protected]

เข้าถึงได้ที่ หน้าเว็บ : ThaiJO

โรงพิมพ์

บริษัท เบญจผล จำกัด
18 ซอยรามคำแหง 51/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240โทรศัพท์/โทรสาร 0-2318-0557, 0-2718-9225-6

E-mail: [email protected]    Website: http://www.print-at-bp.com

Web link :

– ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 Thai Journals Online (ThaiJO)
 Health Science Journals in Thailand