สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีแด่ ท่านนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระที่ท่านนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับ โปรดเกล้าฯ เป็น ศาสตราจารย์ ดร ศิริอร สินธุ      

ประชุมการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ฉบับที่ 10/2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 เปิดการประชุม เรื่องการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล วันที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้ เปิดการประชุม เรื่องการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการให้คำปรึกษาแบบย่อ เพื่อบำบัดโรคเสพยาสูบ ของเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมแสดงความยินดีกับ พว.ชลดา ผิวผ่อง ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023) เริ่ม 21 พฤษภาคม 2566

21 มีนาคม 2566สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปิดตัว โครงการ วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023)96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯโดย ศ.ดร.ศิริอร สินธุนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานโดยมี นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค ได้ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ กิจกรรม วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือRUNNING DAY วิ่งจริง ระยะทาง 6 Km เริ่ม start ทั่วไทย ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 สถานที่ 6 จังหวัด ได้แก่ภาคกลาง_กรุงเทพมหานคร ณ บึงหนองบอน_กาญจนบุรี ณ […]

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2565

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 “ประเภทบูรณาการทั่วไป”    

1 2 3 11