สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับโล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ในวาระ 76 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณวาณี แม่นยำ ,คุณอรสา อัครรัชรางกูร และผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ กรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสรับโล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบัน ในวาระ 76 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ