คณะกรรมการฝ่ายหารายได้

คณะกรรมการฝ่ายหารายได้


 


รายนามคณะกรรมการ

          1. นางจำเนียร                       สิงหกุล                 ที่ปรึกษา

          2. นางสาวรัตนาภรณ์            โกมลปาณิก          ที่ปรึกษา

          3. นางกมลทิพย์                    หิตะนันท์               ประธาน

          4. นางสาววิริยา                    ภู่ทอง                    กรรมการ

          5. พ.ต.อ.หญิง  พิมล            พันธุ์วิไล                กรรมการ

          6. นางสมใจ                          จูน้อย                    กรรมการ

          7. นาสาวอนัญญา                 บุตรราช                 กรรมการ

          8. นาสาวลิญช์ภิฌชฎา          ทองพุ่ม                 กรรมการ

          9  นางเตือนใจ                       อัยสานนท์              กรรมการและเลขานุการ

         10. นางสาววรรณา                คงคลัง                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขอบเขตความผิดชอบ

          จัดกิจกรรมหารายได้/ขอบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการ

การดำเนินงาน

              1.ในปี 2556 ได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  86 พรรษา วันที่ 1 กันยายน 2556  สถานที่ใต้สะพานพระราม 8  มีสถาบันการศึกษาพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทุกแห่งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากประชาชนผู้สนใจ และชมรมวิ่งหลายสถาบันประมาณ   1,500 คน

2.จัดทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย ดังนี้

          1.1 กระเป๋า

                   – กระเป๋าสตางค์                              – กระเป๋ากุญแจ

                   – กระเป๋านามบัตร                            – กระเป๋าตุ๊กตาหมี

                   – กระเป๋าดอกกุหลาบ                       – กระเป๋าช๊อปปิ้ง Your Health we care

          1.2  ประเภทร่ม

                   – ร่ม 5 ตอน                                  – ร่ม 3 ตอน

 

         1.3 ปลอกหมอนพระคาถาชินบัญชร (สีครีม และสีฟ้า)

         1.4  เข็มกลัดดอกปีบ

         1.5 พวงกุญแจนางพยาบาล

         1.6  เสื้อยืดสีชมพูขาว และสีขาวชมพู

         1.7 เสื้อวอร์ม

 

3. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโอกาสต่าง ดังนี้

          3.1 จำหน่ายที่สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

          3.2 การประชุมวิชาการ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ระหว่าง
วันที่  24-26  กรกฎาคม 2556  และ วันที่ 6-8 ธันวาคม 2556

4. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  โดยรับผิดชอบเป็นประธานฝ่ายพิธีการงานต่าง ๆ  เช่น งานวันพยาบาลสากล   งานสถาปนาสมาคมพยาบาลฯ  งานประชุมวิชาการ   งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประจำทุกปี