ศูนย์การการพยาบาลสาธารภัยแห่งชาติ

ศูนย์การการพยาบาลสาธารภัยแห่งชาติ


กำหนดนโยบายและแผนงานของศูนย์การพยาบาลด้านสาธารณภัยแห่งชาติ

พัฒนามาตรฐานบริการพยาบาลสาธารณภัย

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านสาธารณภัย

ทำวิจัยพัฒนาองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงจัดทำหนังสือเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสาธารณภัย

จัดทำฐานข้อมูลพยาบาลด้านสาธารณภัยและฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ

สร้างเครือข่ายพยาบาลสาธารณภัยเตรียมความพร้อมและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลสาธารณภัยในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ

รายนามคณะกรรมการศูนย์การพยาบาลสาธารณภัยแห่งชาติ

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การพยาบาลสาธารณภัยแห่งชาติ