ท่านนายกสภาการพยาบาล ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ และนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รศ.ดร.ศิริอร สินธุ เป็นตัวแทนพยาบาลไทย ในเวทีโลก โดยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly: WHA) สมัยที่ 75 ซึ่งจัดขึ้นที่ ปาเล เด นาซียง (Palais de Nations) ที่ทำการสำนักงานสหประชาชาติ ประจำนครเจนีวา วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2565