พยาบาลพิเศษ

ฝ่ายพยาบาลพิเศษ 

รายนามคณะกรรมการ


 

1.ผศ.ดร.อังคณา  สิริยาภรณ์                        ที่ปรึกษา

2.นางวัลลภา  สังฆโสภณ                              ประธาน

3.นาวขวัญกมล   เคี่ยมทองคำ                      กรรมการ

4.นางสุภเมธินี   ศีลแสน                               กรรมการ

5.นางสาวดวงเนตร์   ภูวัฒนวนิชย์               กรรมการ

6.นางปิโยรส   สนั่นวานิช                             กรรมการ

7.คุณเดือนดาเรศ   ชิรวานิช                         กรรมการ

8.นางสาวบงกช   ศุภวิบูลย์                         กรรมการละเลขานุการ

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

1.ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสถานภาพของสตรีที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพยาบาล

2.ศึกษาสถานการณ์วิชาชีพพยาบาลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตทั้งในและต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานพยาบาลพิเศษ

3.พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ให้กับพยาบาลพิเศษ

แผนการดำเนินงาน

             การจัดประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลพิเศษ เรื่องพยาบาลพิเศษ : ความเสี่ยงด้านกฎหมาย   อยู่ระหว่างการเตรียมสถานที่ และวิทยากร

ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข

1.คณะกรรมการมีภาระงานหลัก ทำให้การประสานงานและการดำเนินงานล่าช้า

2.การกำหนดกรอบเวลาของกรรมการล่าช้า

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สำหรับแผนการดำเนินงานของฝ่าย ฯ ในปีต่อไป

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลพิเศษ ควรมีการออกแบบสอบถาม Survey Needs และปัญหาของพยาบาลพิเศษ รวมทั้งข้อมูลและประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากผู้ป่วยและครอบครัว