โครงการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

โครงการประกวด โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) ภายใต้แนวความคิด นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล จดหมายเชิญส่งประกวด

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เรื่อง “Best Practice of Nursing Models: Value-Based Health Care” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

1.หนังสือเชิญมาประชุมทั่วประเทศวันที่18-20ธัน62 2.ปชส.18-20ธันวา62 โครงการประชขุมประจำปีและวิชาการ 3.18-20พ.ย.62ใบสมัครโครงการประชุมวิชาการประจำปี 4.ใบจองโรงแรม18-20ธันวา 62

การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16

Download…โปสเตอร์และแผ่นพับ ลงทะเบียนเข้าประชุม ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 6,500 บาท ไม่เป็นสมาชิก 7,000 บาท ลงทะเบียน หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน2562 สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 7,000 บาท ไม่เป็นสมาชิก 7,500 บาท ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-3541801-2 ต่อ 15                          จดหมายเชิญประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โครงการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16 กำหนดการประชุม ตารางนำเสนองานวิจัย แบบ Oral ตารางนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster ตารางนำเสนอสมาคม-ชมรมฉพาะทาง ประกาศผลการตัดสิน “รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพ”เพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16

่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการ 1-5-62 แบบลงทะเบียนร่วมส่งผลงานวิจัย และ นวัตกรร 📌ขอเรียนเชิญร่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562: ครบรอบ 56 ปี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ 23-24 ก.ค.62 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (CNEU ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย อยู่ระหว่างดำเนินการ) 📌ลงทะเบียน ก่อน 15มิ.ย62=2,500บาท/ท่าน หลัง15มิ.ย62=3,000บาท/ท่าน ค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อน 15มิ.ย62=2,000บาท/ท่านหลัง15มิ.ย62=2,500บาท/ท่าน 📌 ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี สมาคมพยาบาลทหารบก ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ 038-7-356678 📌 สนใจสมัคร -ทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/DHS1Sh2adQ8kTu2L8 -ทางe_mail :psompis@yahoo.com saisamorn2006@hotmail.com 📌 […]

1 2 3 4 5