banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

Nurse For Love Concert

สถานที่ : โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย รอยัลแกรนด์ เธียเตอร์,สยามพารากอน Venue : At Siam Pavalai Royal Grand Theatre,Siam Paragon (6th Fl.) เปิดจำหน่าย : วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. Public Sale : Friday 15th March 2019 at 10.00 AM. ราคาบัตร : 2,000 / 1,500 และ 1,000 บาท Ticket Price : 2,000 / 1,500 and 1,000 Baht. ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ https://www.allticket.com/event/NurseForLoveConcert รอบการแสดง / Showtime วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. […]

นายกสมาคม

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ

 

สมาคมพยาบาลฯ เพื่อพยาบาล และ สุขภาวะคนไทย

เป็นองค์กรนำระดับสากล มุ่งผลคุณภาพงานและความสุขของพยาบาล
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นเลิศ และมุ่งสร้างสวัสดิภาพ
การประกอบวิชาชีพของพยาบาล ชี้นำสังคมด้านสุขภาพในประชาคมอาเซียน

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

รายการ "พยาบาลมาแล้ว : Nurse TV Thailand" ผลิตโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นรายการที่เน้นการสื่อสารบทบาทของพยาบาลสู่สังคม ในด้านวิชาการ ด้านเชิดชูเกียรติพยาบาลที่ทำความดี รวมถึงการสร้างความเข้าใจต่อบทบาทวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง

ข่าวประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการความสาเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง “ยาสูบกับสุขภาพปอด: บทบาทพยาบาล” วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

62 โครงการประชุมวิชาการ แบบตอบรับเข้าประชุมอย่างเดียว ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน แบบตอบรับเข้าประชุมอย่างเดียว ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน

ผลิตภัณฑ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

หอพักสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดเนื้อที่ส่วนหนึ่งของอาคารสมเด็จพระบรมราชชนนี 90 เป็นหอพัก เพื่อบริการสำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่มีความจำเป็นนะต้องหาที่พักชั่วคราวให้เช่าพักซึ่งมีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หอพักพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ห้องพักพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ใกล้อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง

สถานที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลต่างๆ สถานีรถไฟฟ้า BTS สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าฯ

ห้องปรับอากาศมีบริการ 27 ห้อง

รายเดือน 8,000 บาท/เดือน
รายวัน 1,000 บาท/เดือน
สำหรับผู้เช่ารายเดือน ชำระค่าไฟฟ้า
ยูนิคละ 7 บาท
ผู้เช่าพัก 1-2 คน/ห้อง

การโอนเงินมัดจำ

การโอนเงินมัดจำ จำนวนเงิน 2,000 บาท
(เพื่อเป็นค่ามัดจำห้อง)
ชื่อ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 052-2-29921-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ

ติดต่อสอบถาม

คุณสุรีรัตน์ ทองมา
โทร. 02-354-1801-2 ต่อ 22
แฟกซ์ 02-247-4704
ส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมชื่อผู้จอง วันที่เข้าพัก