โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล รุ่นที่ 4

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานการพยาบาลหรือเป็นบุคคลที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่ามีศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งบริหารในอนาคต

เข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล รุ่นที่ 4
อบรม วันที่ 29 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2567
(อบรมเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ของสัปดาห์)
ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท
รับจำนวน 60 ท่าน
CNEU 50 หน่วยคะแนน
*การอบรมหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่า MU SUP ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608

Line : @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)

Email : [email protected]