โครงการประชุมวิชาการความสาเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง “ยาสูบกับสุขภาพปอด: บทบาทพยาบาล” วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

62 โครงการประชุมวิชาการ แบบตอบรับเข้าประชุมอย่างเดียว ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน แบบตอบรับเข้าประชุมอย่างเดียว ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 13

จดหมายเชิญประชุม โครงการอบรมบริหาร รุ่น ๑๓ กำหนดการฝึกอบรมบริหาร รุ่น 13 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบูรณาการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม : ผู้ปฏชฏิบิติวิชาชีพอย่างมืออาชีพ

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบูรณาการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม : ผู้ปฏชฏิบิติวิชาชีพอย่างมืออาชีพ โครงการฝ่ายวิชาการและประชุมใหญ่ประจำปี 2561วันที่ 19 ถึง 21 ธ.ค.61 หนังสือเชิญประชุมฝ่ายวิชาการทั่วประเทส 19-21ธันวาคม2561 ใบสมัคร วันที่19-21ธันวา61ใบจองโรงแรม

โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 7

โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 7 1. โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหาหอผู้ป่วยรุ่นที่ 7  2.กำหนดการหอผู้ป่วยรุ่น 7 12 พย.-21 ธค. 2561 11 พค.2561 กำหนดการดูงานสิงคโปร์ จดหมายประชาสัมพันธ์ ใบสมัครโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ “สุขใจ วัยทำงาน” Mental Health in the Workplace

***ลงทะเบียน ตั้งแต่ 1 – 30  มิถุนายน 2561    ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ***ลงทะเบียน คั้งแต่ 1 – 15  กรกฏาคม 2561  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ระบบธนาคารจะปิดรับชำระเงินตั้งแต่ 16 กรกฏาคม 2561 ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 ให้ชำระค่าลงทะเบียนที่หน้างานเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม www.aimhc.net หรือโทร 0 2590 8179, 0 2590 8226, 0 2590 8090

1 2 3 4 5