การประชุมวิชาการออนไลน์ RAmathibodi Emergency Nursing: Upskilling and Reskilling 2023

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง

RAmathibodi Emergency Nursing: Upskilling and Reskilling 2023
ในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)
อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รับจำนวน 250 ท่าน
CNEU อยู่ระหว่างพิจารณาจากสภาการพยาบาล

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.ramacnec.com

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608
Line: @RamaCNEC (พิมพ์ @ ด้วย)
Email: [email protected]