การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมพยาบาลออร์โธปิดิกส์

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ของสมาคมพยาบาลออร์โธปิดิกส์

มาตรฐานเฉพาะโรค : ความท้าทาย สู่การพยาบาลออร์โธปิดิกส์เพื่อการดูแลที่ยั่งยืน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ณ โรงเเรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร