โครงการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

โครงการประกวด โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) ภายใต้แนวความคิด นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล จดหมายเชิญส่งประกวด

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เรื่อง “Best Practice of Nursing Models: Value-Based Health Care” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

1.หนังสือเชิญมาประชุมทั่วประเทศวันที่18-20ธัน62 2.ปชส.18-20ธันวา62 โครงการประชขุมประจำปีและวิชาการ 3.18-20พ.ย.62ใบสมัครโครงการประชุมวิชาการประจำปี 4.ใบจองโรงแรม18-20ธันวา 62

การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16

Download…โปสเตอร์และแผ่นพับ ลงทะเบียนเข้าประชุม ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 6,500 บาท ไม่เป็นสมาชิก 7,000 บาท ลงทะเบียน หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน2562 สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 7,000 บาท ไม่เป็นสมาชิก 7,500 บาท ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-3541801-2 ต่อ 15                          จดหมายเชิญประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โครงการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16 กำหนดการประชุม ตารางนำเสนองานวิจัย แบบ Oral ตารางนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster ตารางนำเสนอสมาคม-ชมรมฉพาะทาง ประกาศผลการตัดสิน “รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพ”เพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16

1 2 3 4 5