การยืนยันตัวตนในระบบฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนในระบบข้อมูลสมาชิกสมาคม และช่องทางการติดต่องานทะเบียนสมาชิก

เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการรวบรวม และปรับปรุงข้อมูลสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ ให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ดังนั้นฝ่ายทะเบียนสมาชิก

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกฯ ดำเนินการยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ขอให้ท่านตรวจสอบการเป็นสมาชิกและยืนยันตัวตนในระบบยืนยันข้อมูลสมาชิกทะเบียนสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  ที่เว็บไซต์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (https://www.nat-thai.org/)  โดยท่านสามารถค้นหาจาก รหัสสมาชิก / ชื่อ /นามสกุล / เลขบัตรประจำตัวประชาชน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยปฏิบัติตามรายละเอียดคำแนะนำในการค้นหา การยืนยันตัวตน และการปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันพร้อมแนบหลักฐานเพิ่มเติม เช่น รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน  หรือ ดาวน์โหลด คู่มือฯ มาศึกษาก่อนการยืนยันตัวตน

2.กรณีพบข้อมูลของท่าน ขอให้ท่านเลือกยืนยันตัวตนตามหมายเลขบัตรสมาชิกที่ท่านมี

3.กรณีพบข้อมูลของท่านมากกว่า 1 รายการและมีหมายเลขสมาชิกฯ ต่างกัน ขอให้เลือกท่านเลือกยืนยันข้อมูลตามรายชื่อของท่านในหมายเลขที่เป็นปัจจุบันที่สุด

4.กรณีไม่พบข้อมูลของท่าน  โปรดดำเนินการ ดังนี้

         4.1 หากท่านสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตก่อนปีการศึกษา พ.ศ. 2560  กรุณากรอกข้อมูลลงในใบสมัครสมาชิก และ แนบไฟล์เอกสารที่กำหนด ส่งกลับมาที่ email:  [email protected] โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับไม่เกิน 1 วันทำการ

        4.2 หากท่านสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลังปีการศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ขอให้ท่านติดต่องานทะเบียนสมาชิก สำนักงานสาขาภาค ตามที่ท่านสำเร็จการศึกษา เพื่อขอยืนยันการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

        4.3 หลังจากท่านส่งข้อมูลพร้อมแนบไฟล์หลักฐานที่กำหนด ผ่านทางอีเมล งานทะเบียนสมาคมฯ จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและให้การรับรองสถานะการเป็นสมาชิกฯ แล้ว ทางสมาคมฯ จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของท่าน ในระบบข้อมูลทะเบียนสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน