่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการ 1-5-62 แบบลงทะเบียนร่วมส่งผลงานวิจัย และ นวัตกรร 📌ขอเรียนเชิญร่วมประชุม และส่งประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562: ครบรอบ 56 ปี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ 23-24 ก.ค.62 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (CNEU ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย อยู่ระหว่างดำเนินการ) 📌ลงทะเบียน ก่อน 15มิ.ย62=2,500บาท/ท่าน หลัง15มิ.ย62=3,000บาท/ท่าน ค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อน 15มิ.ย62=2,000บาท/ท่านหลัง15มิ.ย62=2,500บาท/ท่าน 📌 ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี สมาคมพยาบาลทหารบก ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ 038-7-356678 📌 สนใจสมัคร -ทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/DHS1Sh2adQ8kTu2L8 -ทางe_mail :[email protected] [email protected] 📌 […]

โครงการประชุมวิชาการความสาเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่อง “ยาสูบกับสุขภาพปอด: บทบาทพยาบาล” วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

62 โครงการประชุมวิชาการ แบบตอบรับเข้าประชุมอย่างเดียว ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน แบบตอบรับเข้าประชุมอย่างเดียว ใบตอบรับการนำเสนอผลงาน

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 13

จดหมายเชิญประชุม โครงการอบรมบริหาร รุ่น ๑๓ กำหนดการฝึกอบรมบริหาร รุ่น 13 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

1 2 3 4 5