ขอเชิญพยาบาลส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “พยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน พ.ศ.๒๕๖๓”