สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสภาการพยาบาล วาระปี 2565-2569

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสภาการพยาบาล วาระปี 2565-2569