เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 เรื่อง “ก้าวต่อไป สู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่”

ระเบียบการเข้าห้อง ZOOM มีผลต่อการรับเข้าร่วมประชุม ( แยกกลุ่มอาจารย์ และนักศึกษา)