การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ร่วมกับการจัดประชุมวิชาการทางการพยาบาล เรื่อง “บทบาทผู้นำสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และประเด็นสำคัญในการนิเทศทางการพยาบาล”