โครงการประชุมวิชาการ “ประสบการณ์/ถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ระยะท้าย (Palliative Care in COVID-19) รุ่นที่ 2