“พลิกโฉมพยาบาลไทย: วิถีก้าวใหม่บริการพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19” “Transformative Thai Nurses: Next Normal Health Services in COVID-19 Era” (ประชุมแบบ onsite ที่ วพบ.และแบบ online) วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564

คลิกเข้าสู่หน้าลงทะเบียน