สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยศูนย์การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10