เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อดาเนินงานด้านการบูรณาการ เนื้อหาการควบคุมยาสูบเข้าสู่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อทาให้เกิดความยั่งยืน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10 -12 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

คลิก…โหลดเอกสารประกอบการประชุม