การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16

Download...โปสเตอร์และแผ่นพับ

ลงทะเบียนเข้าประชุม ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 6,500 บาท
ไม่เป็นสมาชิก 7,000 บาท

ลงทะเบียน หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน2562

สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 7,000 บาท
ไม่เป็นสมาชิก 7,500 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-3541801-2 ต่อ 15

                        

จดหมายเชิญประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16

โครงการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16

กำหนดการประชุม

ตารางนำเสนองานวิจัย แบบ Oral

ตารางนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster

ตารางนำเสนอสมาคม-ชมรมฉพาะทาง

ประกาศผลการตัดสิน “รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพ”เพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่16