โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจาปี 2562 เรื่อง “ Nurses – A Voice to Lead Health For All ” “พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา