ครบรอบ 97ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 97 ปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีพระคุณของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  การทำบุญวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และคณะสงฆ์ที่มาให้พรเป็นศิริมงคลในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ถวายพวงมาลัยแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ประวัติการก่อตั้ง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดำริของพลตรีพระยาดำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในขณะนั้น ท่านได้พิจารณาเห็นความสำคัญของการมีสมาคมพยาบาลขึ้นในประเทศ จึงได้เชิญพยาบาลชั้นหัวหน้าจากโรงพยาบาลศิริราช และสภากาชาดไทย ประชุมหารือที่บ้านของท่านเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2469 ผู้เข้าประชุมที่เป็นพยาบาล 7 คน ซึ่งมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดตั้งสมาคมพยาบาล ขึ้นในประเทศ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 ในขณะนั้นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มีชื่อเมื่อแรกก่อตั้งว่า “สมาคมนางพยาบาลแห่งกรุงสยาม” ซึ่งบ่งบอกว่าในขณะนั้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศมีเฉพาะสตรีเท่านั้น สมาคมนางพยาบาลแห่งกรุงสยาม แม้จะได้รับการปรับเปลี่ยนชื่อตามชื่อประเทศซึ่งเปลี่ยนจากประเทศสยามเป็นประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมิได้จำกัดผู้เข้าเรียนพยาบาลเป็นเฉพาะสตรีเท่านั้น คำว่า “นางพยาบาล” จึงเหลือเพียง “พยาบาล” อย่างไรก็ดี “สมาคมนางพยาบาลแห่งกรุงสยาม” ได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาคมสตรีแห่งแรกที่ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศนี้ คือได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคม

โดยมีรายนามพยาบาลผู้เข้าประชุม ณ.ขณะนั้น 1.หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ นายกสมาคม 2.นางลูกจันทร์   ลิ้มไพบูลย์ เลขานุการ 3 .นางสาวพัว สุจริตกุล(ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร) เหรัญญิก 4.นางสาวพร้อม   เศวตะโสภณ  กรรมการ 5.นางการุณ  ศิลานุราษฏร์  (อรุณ รื่นใจชน)  กรรมการ 6.นางสาวมณี  สหัสสานนท์  กรรมการ 7. นางสอางค์  เนียมณรงค์  กรรมการ

ในการเลือกนายกสมาคมฯ คณะผู้ก่อตั้งได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับของสมาคมฯ และได้เลือกหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ เป็นนายกสมาคมพระองค์แรก

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก : Thai Nursing Time ศูนย์รวมข่าวสารแวดวงพยาบาล

ติดตามข่าวสารผ่านทาง

Facebook : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ : The Nurse’s Association of Thailand