สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม

ในโอกาสได้รับเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นับเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่แห่งงานพยาบาล ซึ่ง ICRC ได้มอบให้กับ

พยาบาลดีเด่น สำหรับความกล้าหาญและการอุทิศตนอย่างยอดเยี่ยม ในการช่วยเหลือเหยื่อจากความขัดแย้งทางอาวุธ

และภัยพิบัติธรรมชาติ เหรียญรางวัลฟลอเรนซ์ ไนติงเกลนี้ยังได้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่การทำงานที่เป็นแบบอย่าง

อันน่ายกย่อง และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกอันสำคัญต่องานด้านสาธารณสุขและ การพยาบาลศาสตร์

โดยพยาบาลแต่ละท่านจะได้รับการเสนอชื่อมาจากกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงในแต่ละประเทศ

ซึ่งจะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการอันประกอบไปด้วย ICRC, สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง

ระหว่างประเทศ (IFRC) และ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ

ที่มา : https://blogs.icrc.org/th/2016/07/07/273-florence-nitingale-medal-ifrc-icrc/