พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบวันประสูติ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทำบุญครบรอบ ๙๖ ปี การสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

          สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบวันประสูติ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทำบุญครบรอบ ๙๖ ปี การสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก พระเทพรัตนมุณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เป็นประธานคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงถือฤกษ์อันเป็นมงคล เปิด “ รักษ์สุขภาพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ” ให้บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเบื้องต้นให้ฟรี โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจิตอาสาจากหน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในชุมชนพื้นที่เขตราชเทวี รวมถึงประชาชนที่สัญจรผ่านเข้ารับบริการ จำนวน ๑๙๖+(plus) คน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตราชเทวี และเครือข่ายนักพัฒนาสังคมเขตราชเทวี ดูแลประสานประธานชุมชนเพื่อแจ้งกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ รักษ์สุขภาพ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ โดยสโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์ ได้สนับสนุนรถเข็น wheelchair จำนวน ๑๐ คัน และบริษัทโพรเด็กซ์จำกัด สนับสนุนชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ประกอบด้วย เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ๒๐ เครื่อง แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ๑,๐๐๐ ชิ้น และเข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว ๑,๐๐๐ ชิ้น เพื่อความพร้อมในการให้บริการตรวจคัดกรองโรคแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกสำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเบื้องต้น ที่รักษ์สุขภาพ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในวันดังกล่าวด้วย

 

ประมวลภาพ

ขอขอบคุณพยาบาลจิตอาสา ช่วยคัดกรองโรคเรื้อรังและ geriatic syndrome ประชาชนทั่วไป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วาระครบรอบวันประสูติ 100 ปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ณ รักษ์สุขภาพ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์   และ ห้องประชุมสมาคมพยาบาลฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พันโทหญิง กมลวรรณ        หวังสุข             ฝบก.กพย.รพ.รร.6                                     081-913-3665

พันตรีหญิง บุญตา             วิเศษสุข            ทดลองหน.หอสย.90/5                               081-859-6499

พันตรีหญิง วราภรณ์          ใบกว้าง             พยาบาลช่วยหน.หอมวก.6                            084-917-0303

เรือเอกหญิง วิจิตรา            หนองเฆ่           พยาบาล16/2                                            085-087-1034

เรือเอกหญิง วีรวรรณ          เพราะสำเนียง    พยาบาลหอผู้ป่วยสังเกตอาการ 11/2 (อบ.4)     087-091-6829

เรือเอกหญิง ศุภภางค์         ชูสุวรรณ           พยาบาลมวก                                             085-470-6363

เรือเอกหญิง จารุวรรณ        บุญจันทร์          พยาบาล 20/1                                           089-608-0813

 

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

นางสาวปฐมาภรณ์        อาษานอก                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอพัชนิภา               บุญหลี                          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพุทธชาติ          ใจกาศ                          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกมลชนก           เจริญวงษา                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางสาวสุกัญญา                 พูลทรัพย์                   โทร 081-3903256

นางโชติดา                        คำแป้น                     โทร 098-2831909

นางสาวมณีรัตน์                  ชาวบล                      โทร 086-9986456

นางสาวณัฐกานต์                หงส์มาลัย                   โทร 086-3925407

นางเอมวิกา                       สุขสถิตย์                     โทร 097-0795165

 

โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

นางสาวชมพู                      ตันติกิจกุล                         088-8295516

นางสาวฐายิกา                    เรืองเนตร                          064-4591519

นางสาวภาวิณี                     อุเทศพรรัตนกุล                  088-5601228

นางสาวทิพเนตร                  งามกาละ

นางสาววิภาวี                      ปุสวิโร

 

นศ. หลักสูตรการพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

นางสาวชมพู                      ตันติกิจกุล                          088-8295516

นางสาว.ฐายิกา                   เรืองเนตร                          064-4591519

นางสาวภาวิณี                     อุเทศพรรัตนกุล                  088-5601228

 

โรงพยาบาลศิริราช

นางสาวสวรส                     สุกสุต                        opd

นางสาววรกานต์                  ต้นโพธิ์ธรรม               IPD1

นางนฤมล                         ทองคำ                      IPD2

นางสาวดวงชีวัน                  ชูฤกษ์                      IPD2

นางดุจปรารถนา                  พิศาลสารกิจ

 

โรงพยาบาลราชวิถี

นางอรณี                            กนกจิราพร                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิลันธสุทธิ์               ยอดราชสุริยะ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพัชรี                       แสงอรุณ                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววิพาพร                    ขาวนวล                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอัจฉราภรณ์              อยู่ยังเกตุ                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.เวหา                        เกษมสุข

รศ.ดร.วิราพรรณ                  วิโรจน์รัตน์

ผศ.ดร.เสาวรส                     มีกุศล

ผศ.ทีปภา                           แจ่มกระจ่าง

อ.อารียา                            ประเสริฐสังข์

อ.ดร.เสาวลักษณ์                 สุขพัฒนศรีกุล

ผู้ช่วยอาจารย์ ปรีชญา           แจ้งทวี

 

คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

นาย ราเชนร์                        สุโท

นางสาววริฐา                       พรกิจวรกุล