การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการที่คุ้มค่า: อัตรากำลัง ค่าบริการ ระบบการบันทึกรหัสกิจกรรมการพยาบาล หลังภัยพิบัติโรคระบาด (Value based management: FTE, FEE, ICD-10 post Pandemic)

ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00น

โครงการกำหนดการวันที่20-22ธันวาคม2565

หนังสือเรียนเชิญชิญประชุมสามัญใหญ่ประจำปี