โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลข้างเตียง (TCAB) ภายใต้กรอบจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ


วิธีเข้าห้องประชุมผ่าน Zoom Meeting