เชิญชวนผู้บริหาร พยาบาลวิชาชีพ เสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือกผู้บริหารการพยาบาลองค์กรต้นแบบดีเด่น พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการเสพนิโคติน บุหรี่ให้องค์กร ชุมชนปลอดบุหรี่

โครงการ-LN1