ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล