แพทยสมาคม ฯ และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ขอให้หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งคลินิกเอกชน กรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อลงทะเบียนการประกันชีวิตสำหรับแพทย์และพยาบาล “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19”

***คลิกเพื่อลงทะเบียน